СПОЖИВАЧАМ
АКЦІОНЕРАМ
ТОВАРИСТВО

© 2004-2020 Житомиробленерго

   
 

Про приєднання

Приєднання до електричних мереж АТ «Житомиробленерго» проводиться згідно:

  • Закону України “Про ринок електричної енергії”;
  • Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” із змінами і доповненнями;
  • Кодекс системи розподілу зі змінами, затверджений постановою НКРЕКП від 03.12.2019р №2595 (далі - Кодекс)

Стандартний тип приєднання

Тип приєднання буде визначено як стандартне, у разі якщо заявлена розрахункова (прогнозована) потужність об'єкта замовника (яка визначається виключно замовником) 50 кВт і менше та якщо відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання потужності не перевищує 300 метрів по прямій лінії. При цьому точка приєднання потужності має знаходитися на межі земельної ділянки або на земельній ділянці Замовника. В свою чергу точка забезпечення потужності має бути визначена в існуючих електричних мережах оператора системи розподілу.

Сума до сплати за стандартне приєднання нараховується відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж,затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) від 12.02.2013р. №115 та Податкового кодексу України (у частині нарахування ПДВ) за формулою: П = Рзаяв * С де С-ставки плати за стандартне приєднання, які затверджуються постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) на базовий період.

Нестандартний тип приєднання

Тип приєднання буде визначено як нестандартне, у разі якщо розрахункова (прогнозована) потужність об'єкта замовника (яка визначається виключно замовником) більше 50 кВт АБО якщо відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання потужності перевищує 300 метрів по прямій лінії. При цьому точка приєднання потужності має знаходитися на межі земельної ділянки або на земельній ділянці Замовника. В свою чергу точка забезпечення потужності має бути визначена в існуючих електричних мережах оператора системи розподілу, які мають змогу приєднати розрахункову (прогнозовану) потужність об'єкта замовника із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання.

Порядок приєднання до мереж суб'єктів господарювання

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою, що затверджена Кодексом.

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до Товариства та/або районів електричних мереж (далі – РЕМ) за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності.

Згідно пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу встановлюється наступний порядок щодо приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж суб’єктів господарювання, які не є Оператором системи розподілу.

4.1.11. Суб'єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж у таких випадках:

- у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання;

- у межах договірної потужності цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби;

- без зменшення договірної потужності цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії генеруючою одиницею типу А, у межах договірної потужності цього суб'єкта.

З метою погодження приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання замовник звертається до цього суб'єкта із заявою про приєднання електроустановки певної потужності за типовою формою, наведеною в додатку 3 до цього Кодексу (далі - заява про приєднання). До заяви про приєднання додаються документи відповідно до переліку, встановленого пунктом 4.4.2 глави 4.4 цього розділу.

У разі згоди на приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж суб'єкт господарювання протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви повідомляє замовника про свою згоду листом та надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані.

Замовник згідно з вимогами глави 4.4 цього розділу звертається до ОСР, до електричних мереж системи розподілу якого приєднані електроустановки суб'єкта господарювання, щодо видачі проєкту договору про нестандартне приєднання і технічних умов та надає ОСР відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення видає замовнику проєкт договору про нестандартне приєднання, технічні умови та відповідні технічні вимоги суб'єкту господарювання щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності.

Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, для отримання висновку щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов.

При виконанні такого приєднання мають виконуватися такі умови:

1) електроустановки замовника, що приєднуються, не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у цьому енерговузлі;

2) схема приєднання електроустановки до електричних мереж не може виконувати функції транзитної установки для живлення інших Користувачів;

3) має бути забезпечений окремий комерційній облік електричної енергії, відпущеної, виробленої, включаючи витрати на власні потреби, електроустановками замовника (електроустановки власних потреб приєднуються за рахунок договірної потужності суб'єкта господарювання), відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;

4) суб'єкт господарювання та замовник після реалізації проєкту мають забезпечити виконання доведених завдань (виданих диспетчерських команд) щодо примусового розвантаження, АЧР тощо;

5) електроустановки з виробництва електричної енергії замовника мають відповідати вимогам щодо генеруючих одиниць типу А (регулювання напруги, реактивної потужності, моніторингу показників);

6) замовник має погодити проєктну документацію в частині виконання технічних вимог:

- із суб'єктом господарювання на відповідність технічним вимогам та/або вихідним даним;

- із ОСР на відповідність технічним умовам.

Суб'єкт господарювання має погодити з ОСР проєктну документацію в частині виконання технічних умов ОСР щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності;

7) суб'єкт господарювання разом із замовником забезпечує виконання погоджених ОСР проєктних рішень, а також повідомляє ОСР про завершення будівництва та підключення об'єкта (електроустановок) замовника.

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких електричних мереж ОСР не нараховується.

4.4.2. До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

4) ТЕО (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник - юридична особа або фізична особа - підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово "відмова" у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта).

Заява про приєднання електроустановки певної потужності є типовою та затверджена Кодексом.

У разі коли об’єкт (земельна ділянка) замовника перебуває у спільній сумісній власності (користуванні) декількох осіб, Товариство та/або РЕМ укладає договір про приєднання з одним із співвласників (користувачів) за умови наявності письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів).

[ЗРАЗОК] - ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ для ВППР

[ЗРАЗОК] - ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ для РЕМ

[ЗРАЗОК] - ЗАЯВА (ЗГОДА) НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (для громадян та ФОП)

Якщо із особистим зверненням виникли складності, вищезазначені оформлені документи у відсканованому вигляді у форматі .pdf можно направляти на електронну пошту. Для цього:

1. Підготуйте пакет файлів у форматі .pdf для подальшої відправки. Перелік файлів наступний:

  •  Витяг або довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  •  Документ про право власності на землю або про право власності на об'єкт;
  •  Ситуаційний план M1:500 або М1:2000 (надається на замовлення Управліннями міських, районних архитектур або виготовляється у приватному порядку землевпорядними організаціями);
  •  Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання.

2. Ідентифікація особи:

Для підтвердження Вашої особи необхідно сфотографуватися з документом, який її посвідчує. Цей файл необхідно буде додати до архіву разом з файлом-інформацією про особу, а також з переліком документів.

3. Створення Пакету-Документів (Архіву) та відправка:

Створіть архів (формату RAR або ZIP) з усіма вище перерахованими файлами та надішліть на Е-mail: . В темі листа вкажіть "Заявка на приєднання та своє ПІБ".

З усіх питань щодо приєднання звертатися по телефону: (0412)-40-25-21