СПОЖИВАЧАМ
АКЦІОНЕРАМ
ТОВАРИСТВО

© 2004-2022 Житомиробленерго   
 

Шановний акціонер АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»!

Повідомляємо, що з 12 жовтня 2013 року набрав чинності ЗАКОН УКРАЇНИ «Про депозитарну систему України». У відповідності до ст.5. цього Закону рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів або співвласникам цінних паперів на депозит яких внесено цінні папери. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові або співвласникам цінних паперів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.

Депонент – власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Розділ IV Закону України «Про депозитарну систему України» передбачає, що власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вищевказаної вимоги, та порядок встановлення і скасування обмежень, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З огляду на вищевказане, повідомляємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Вам необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», з якою АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» було укладено договiр на надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй для укладення нового договору з ним або з іншою депозитарною установою.

ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Адреса: 01601, м. Київ, провулок Госпітальний, буд. 4-Б, кімната 238
телефон/факс (044)-494-43-73

Правління АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»