СПОЖИВАЧАМ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ
ТОВАРИСТВО

© 2004-2023 Житомиробленерго

   
 

Процедура отримання послуги з приєднання
(із зразками публічних договорів та заяв)

Приєднання до електричних мереж АТ «Житомиробленерго» проводиться згідно:

 • Закону України “Про ринок електричної енергії”;
 • Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” із змінами і доповненнями;
 • Кодекс систем розподілу (зі змінами), що затверджений Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі - Кодекс)
 • Послуга з приєднання надається на підставі типових договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу, які є публічними договорами приєднання та укладаються з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою, що затверджена Кодексом.

  На вимогу замовника АТ «Житомироленерго» (далі – Товариство) протягом трьох робочих днів від дати отримання відповідного звернення надає підписаний Товариством примірник укладеного договору про приєднання (залежно від типу приєднання) у паперовій формі.

   

  [ЗРАЗОК] - Типовий договір про стандартне приєднання

  [ЗРАЗОК] - Типовий договір про нестандартне приєднання «під ключ»

  [ЗРАЗОК] - Типовий договір про нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини

  Надання послуги з приєднання передбачає:

  • надання замовником до Товариства та/або районів електричних мереж (далі – РЕМ) заяви про приєднання із зазначенням відомостей та необхідних документів, визначених Кодексом;
  • визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від прогнозованої точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
  • підготовку і видачу замовнику технічних умов за формою, доведеною Кодексом, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;
  • оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання на протязі 20 робочих днів з дати , наступної за датою отримання технічних умов;
  • підготовку Товариством проєкту зовнішнього електрозабезпечення;
  • виконання Товариством будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;
  • подання Товариством робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));
  • надання Товариством замовнику у спосіб, указаний у заяві про приєднання, повідомлення про надання послуги з приєднання, Кодексу.

   

  Щодо подання заяви про приєднання:

  Замовник звертається до Товариства та/або районів електричних мереж (далі – РЕМ) за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки (електроустановок) певної потужності до електричних мереж Товариства (далі – заява про приєднання), типова форма якої затверджена Кодексом.

  У заяві про приєднання зазначаються відомості про:

  1. номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  2. унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  3. реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) (за наявності);
  4. наявність/відсутність статусу платника єдиного податку;
  5. індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб);
  6. код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою.

  До заяви про приєднання додаються такі документи:

  1.  копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);
  2.  належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;
  3. копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна  у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  4. графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
  5. техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);

  6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання – виробників ВДЕ).

  У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:

  1. копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);
  2. копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);
  3. графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
  4. лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

  У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:

  1. копія документа про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;
  2. копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;
  3. копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

  У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

  Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.

   

  [ЗРАЗОК] - ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ для обленерго

  [ЗРАЗОК] - ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ для РЕМ

  [ЗРАЗОК] - ЗАЯВА НА ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

   

  Технічні умови на приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

  Договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою, затвердженною Кодексом, та документів, що додаються до неї.

  Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання.

  Якщо замовник не оплатив послугу з приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунка на оплату плати за приєднання, такий договір вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності.

  Приєднання до електричних мереж електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів (далі - кооператив), здійснюється з урахуванням резерву потужності зазначених організацій (у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання). У разі відсутності резерву потужності в кооперативах їх загальна потужність потребує збільшення відповідно до вимог цього розділу з виділенням замовленої потужності на електроустановку (об’єкт) замовника. Функції замовника приєднання виконує кооператив або замовник від кооперативу. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені на власника електроустановки (садового будинку, гаража тощо) шляхом оформлення кооперативом представництва в порядку, встановленому законодавством.

  Послугу з приєднання в межах території кооперативу замовник може отримати на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання.

  Послуга з приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, здійснюється шляхом замовлення в ОСР послуги з приєднання будинку/будівлі в цілому згідно з порядком, визначеним цим Кодексом, із подальшою передачею замовленої потужності на електроустановку замовника, що є частиною об’єкта архітектури. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені власником (управителем) будинку на будь-яку особу шляхом оформлення представництва у порядку, встановленому законодавством, на укладення договору про приєднання до електричних мереж (зміну технічних параметрів) будинку в цілому.

  Приєднання нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, які не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами нерухомого майна, мають окремий вхід ззовні та відокремлені від іншого об'єкта споруди (будівлі) стінами та перекриттями, що зазначається замовником у заяві про приєднання, може здійснюватись на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання

   

  З усіх питань щодо приєднання звертатися по телефону: (0412)-40-25-21