СПОЖИВАЧАМ
АКЦІОНЕРАМ
ТОВАРИСТВО© 2004-2020 Житомиробленерго

   
 

Шановний акціонер ПАТ «ЕК »ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»!

Повідомляємо, що з 12 жовтня 2013 року набрав чинності ЗАКОН УКРАЇНИ «Про депозитарну систему України». У відповідності до ст.5. цього Закону рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів або співвласникам цінних паперів на депозит яких внесено цінні папери. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові або співвласникам цінних паперів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.

Депонент – власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Розділ IV Закону України «Про депозитарну систему України» передбачає, що власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вищевказаної вимоги, та порядок встановлення і скасування обмежень, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З огляду на вищевказане, повідомляємо, що для використання своїх прав за цінними паперами, а саме простими іменними акціями ПАТ «ЕК »ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», Вам необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», з якою ПАТ «ЕК»ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  було укладено договiр на надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй для укладення нового договору з ним або  з іншою депозитарною установою.

ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
Адреса: 01033м. Київ, вул. Саксаганського 36В
телефон/факс –(044) -494-43-73

Правління ПАТ «ЕК»ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

 

Вик. Харчук П.Л.,
тел.(412) -40-20-85


Роз'яснення щодо цінних паперів

     Враховуючи численні запитання акціонерів щодо наявності у них сертифікатів акцій та операцій з ними повідомляємо.

     Сертифікати акцій, видані акціонерам ПАТ “ЕК “Житомиробленерго” з 03.09.2010 року вилучені з обігу на ринку цінних паперів.

     Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 28.05.2010 року протокол № 14 Товариство здійснило переведення документарного випуску в бездокументарний. Акціонери були повідомлені особисто про те, що з 03.09.2010р сертифікати акцій підлягали поверненню до Товариства для знищення.

     Загальні збори акціонерів прийняли рішення щодо обрання Зберігачем ТОВ “Енергетична реєстраційна компанія“ і Товариство уклало з ним договір, у відповідності з яким Зберігач відкрив рахунки у цінних паперах на ім’я всіх акціонерів, які не виявили бажання відкрити такий рахунок самостійно. Згідно з Законом «Про національну депозитарну систему» Зберігач ТОВ “Енергетична реєстраційна компанія “ здійснює наступні депозитарні операції:
1. зберігання цінних паперів на рахунку у цінних паперах власника;
2. надання першої виписки з рахунку у цінних паперах.

     Звертаємо Вашу увагу, що Зберігачу ТОВ “Енергетична реєстраційна компанія “ для виконання таких операцій, як:
1. Зарахування цінних паперів внаслідок виконання операції купівлі-продажу.
2. Переказ цінних паперів внаслідок виконання операції купівлі-продажу.
3. Операція обмеження цінних паперів в обігу (блокування).
4. Операція зняття обмежень на цінні папери стосовно обігу та інші
5. Оформлення спадщини.
потрібен особистий підпис акціонера на розпорядженнях, тому кожний акціонер має особисто укласти договір про відкриття рахунку у цінних паперах із Зберігачем ТОВ “Енергетична реєстраційна компанія“ та /або іншим зберігачем. Вибір зберігача акціонери здійснюють на власний розсуд.

     Спадщина на іменні прості акції, емітовані ПАТ “ЕК “Житомиробленерго”, оформляється у нотаріуса. Зберігач ТОВ “Енергетична реєстраційна компанія “ надає по запиту нотаріуса виписку із рахунку у цінних паперах про наявність акцій на (ПІБ) померлого і надсилає її нотаріусу. Після видачі нотаріусом свідоцтва про право на спадщину спадкоємець звертається до Зберігача для переоформлення рахунку в ЦП на своє ім’я.

     Відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів акціонер для отримання нарахованих дивідендів повинен написати заяву з зазначенням способу дивідендів , нагадати копію паспорту та ідентифікаційного коду.

     Зразок заяви додається.